Dieter Hutter
University; Dieter Hutter, German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI); Ondřej Kunčar and Peter Lammich, Technische Universität München; Heiko Mantel, Technische Universität Darmstadt; Christian Müller, Technische Universität München; Andrei Popescu

Ingolf Lammich | Peter Lammich | Annemarie Lammich Emschermann | Ingolf Lammich |