Dieter Hutter
University; Dieter Hutter, German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI); Ondřej Kunčar and Peter Lammich, Technische Universität München; Heiko Mantel, Technische Universität Darmstadt; Christian Müller, Technische Universität München; Andrei Popescu

Peter Lammich | Ingolf Lammich | Annemarie Lammich Emschermann | Ingolf Lammich | Ingolf Lammich | Ingolf Lammich | Ingolf Lammich |