Monika Kauer
gsunge hesch.Mir hoffe Du chunsch wieder a d’Chilbi.Chli u. gross si begeisteret gsi. Sithär lauft bi Eus oft die CD’s vo Dir.Eusi

Manuela Bitterli
weder ufgholt 🙂 S Maja esch sit de GV 2008 erfolgriich euse Tambi ond esch sithär nie meh die Dömmscht gsi 🙂 1. Trompete Manuela Bitterli "Manu" S Manu isch au scho